1

(1)   Postanowienia Ogólne

     
 1. Warunki Korzystania z Serwisu (zwane dalej również WKS) regulują zasady korzystania ze strony internetowej FLY&I oraz sposób i treść umów zawieranych z Klientami. Korzystając ze strony internetowej FLY&I Klient wyraża zgodę na niniejsze Warunki.
 2.    
 3. Użyte w Warunkach Korzystania z Serwisu pojęcia oznaczają:    
  1. Fly&I – strona internetowa i znak handlowy spółki Dotyk Motyla Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Żwirki i Wigury 30A/25, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408872, NIP: 6252445874, kapitał zakładowy 9.500,00 zł;
  2. Klient – strona Umowy zawartej z Fly&I;
  3. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem i Fly&I zawarte z chwilą zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu i o treści z nich wynikającej;
  4. Zgłoszenie – rejestracja roszczenia przeciwko przewoźnikowi w imieniu własnym jak i osób trzecich.
  5.    
 4. Korzystać ze strony internetowej Fly&I mogą jedynie osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Korzystając ze strony internetowej Fly&I Klient gwarantuje, że spełnia ten warunek.
 5. W przypadku dokonywania zgłoszenia w imieniu osób trzecich Klient gwarantuje, że jest przez te osoby upoważniony do działania w ich imieniu.

(2)   Złożenie Roszczenia

 1. Roszczenie Klient składa poprzez stronę internetową Fly&I. Składając Roszczenie Klient gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia Umowy z Fly&I.
 2. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym drogą mailową Fly&I potwierdzi przyjęcie Roszczenia bądź rozpocznie działania w imieniu Klienta.
 3. Składając roszczenie na stronie internetowej Fly&I Klient akceptuje niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu i tym samym wyraża zgodę na brzmienie Umowy o treści z nich wynikającej. Fly&I nie dosyła odrębnej umowy do klienta.
 4. Składając roszczenie Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz że pomiędzy Klientem i przewoźnikiem lotniczym w tym samym czasie nie toczy się żaden spór prawny ani nie podjęto czynności w celu jego rozpoczęcia, w tym, że nie składał reklamacji do przewoźnika, a jeżeli składał, uzyskał odpowiedź odmowną i nie podejmował dalszych czynności w sprawie. W przypadku złożenia Roszczenia z naruszeniem niniejszego postanowienia i wypłaty odszkodowania przez przewoźnika bezpośrednio Klientowi po rozpoczęciu przez Fly&I świadczenia usług na jego rzecz, Klient zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ust. 5.
 5. Składając roszczenie Klient zobowiązuje się do nieporozumiewania się bezpośrednio z przewoźnikiem i do nieakceptowania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika.

(3)   Upoważnienie do Działania

 1. Składając Roszczenie Klient upoważnia Fly&I do działania w jego imieniu, w szczególności do:        
  1. egzekwowania należności od linii lotniczych w imieniu Klienta;
  2. złożenia reklamacji do przewoźnika lotniczego i korespondencji z nim;
  3. negocjowania wysokości odszkodowania, akceptacji odszkodowania lub innych świadczeń od przewoźnika, odbioru należności pieniężnych i innych świadczeń uzyskanych w imieniu Klienta;
  4. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków prawnych przed organami administracji publicznej oraz sądami w imieniu Klienta oraz do reprezentowania go przed osobami trzecimi.       

(4)    Obowiązki klienta

 1. Przekazując Fly&I dokumenty i informacje Klient osobiście gwarantuje, że są one kompletne i prawdziwe.
 2. Klient zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz przesłania Pełnomocnictwa na podany adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania blankietu odpowiedniego pełnomocnictwa wraz z prośbą o jego wypełnienie.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania nam wszelkich dokumentów i udzielenia informacji niezbędnych do reprezentowania w sporze z przewoźnikiem lotniczym.
 4. Klient zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Fly&I kosztów i pokrycia szkód związanych z przekazaniem nieprawdziwych lub fałszywych informacji lub dokumentów.
 5. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczenia.
 6. Klient zobowiązuje się do niekomunikowania z Przewoźnikiem lub jego reprezentantem, oraz do niezwłocznego pisemnego poinformowania Fly&I o wszelkich próbach bezpośredniej komunikacji przez przewoźnika.
 7. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Fly&I o płatności dokonanej przez przewoźnika oraz przekazania dodatkowych informacjach dotyczących jego roszczenia. Fly&I nie będzie odpowiedzialny za konsekwencje wynikające z braku dostosowania się przez Klienta do powyższych obowiązków.
 8. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia danych osobowych w przypadku ich zmiany.

(5)    Wynagrodzenie

 1. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w momencie rejestracji roszczenia.
 2. W momencie wypłaty świadczenia pieniężnego przez przewoźnika lotniczego Fly&I pobiera Prowizję w wysokości 27% wartości odzyskanego świadczenia w dowolnej formie, oraz jednorazową Opłatę Administracyjną w wysokości 25 Euro od zgłoszenia. Do wyżej wymienionych kwot doliczony zostanie 23% podatek VAT.
 3. W przypadku przyjęcia przez Klienta świadczenia pieniężnego w jakiejkolwiek formie bezpośrednio od przewoźnika lotniczego po podjęciu przez Fly&I czynności w imieniu Klienta, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Fly&I i zapłacenia Fly&I, w terminie 14 dni od dnia otrzymania świadczenia pieniężnego, wynagrodzenia równego Prowizji należnej w przypadku uzyskania świadczenia oraz pozostałych opłat wskazanych w pkt 5.2.
 4. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadczenia, Opłata Administracyjna zostanie powiększona do 100 Euro, a Prowizja zostanie powiększona o odsetki w wysokości 13% w skali roku.
 5. W przypadku zaprzestania współpracy przez Klienta przed podjęciem czynności administracyjno-procesowych celem dochodzenia świadczenia Fly&I zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłaty administracyjnej do €100.
 6. Wypłata uzyskanych świadczeń następuje po uprzednim potrąceniu należnego Fly&I wynagrodzenia w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Klienta danych do przelewu.
 7. Fly&I nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania błędnych danych bankowych przez Klienta. Fly&I nie ponosi odpowiedzialności za koszty nałożone przez bank Klienta, natomiast kosztami transferu bankowego poza sferę Euro będzie obciążony Klient. Koszty te wynoszą 30 euro i będą uwzględnione w fakturze.
 8.    

(6) Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta na czas potrzebny do wyegzekwowania należnych Klientowi świadczeń.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy:
  1. odszkodowanie zostało wypłacone Fly&I przez przewoźnika w zaakceptowanej kwocie oraz przekazane Klientowi po potrąceniu wszystkich należnych opłat;
  2. szczegółowa analiza zleconej sprawy wykazała, że niecelowym jest dochodzenie Roszczenia i Klient został poinformowany, że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie zostanie podjęte lub nie będzie kontynuowane.
 3. Fly&I przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Klient zwleka z przekazaniem informacji, dokumentacji czy pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia sprawy. W takim przypadku, Klient jest zobowiązany do zapłaty prowizji zgodnie z ust.5.
 4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez pisemne zawiadomienie Fly&I.
 5. Po tym terminie Klient może od umowy odstąpić z ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającemu wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy Fly&I oraz zwrócić poniesione przez Fly&I wydatki. W przypadku otrzymania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika po podjęciu działań w imieniu Klienta przez Fly&I i w ich wyniku, a po wypowiedzeniu Umowy przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty Fly&I wynagrodzenia zgodnie z zapisami ust. 5.3 WKS. Kwota ta zostanie pomniejszona o uiszczone wynagrodzenie naliczone wedle stawki godzinowej.
 7. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zgodnie ustalają, że uznają formę pisemną za dochowaną w przypadku złożenia oświadczenia na formularzu odstąpienia od umowy dostępnym w zakładce WKS a przesłanego na adres biuro@flyandi.pl.

(7) Licencja

 1. Fly&I zastrzega sobie wszelkie prawa do strony internetowej i materiałów publikowanych na stronie internetowej. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.
 2. Zabrania się:
  1. publikować materiał zawarty na stronie internetowej;
  2. sprzedawać, wypożyczać czy udzielać licencji na informacje, czy materiały opublikowane na stronie internetowej;
  3. pokazywać publicznie, czy rozpowszechniać informacje lub materiały zawarte na stronie internetowej;
  4. kopiować, reprodukować, czy w inny sposób eksploatować informacje lub materiały opublikowane na stronie internetowej;
  5. redagować lub edytować w jakikolwiek sposób zawartości strony internetowej.

  (8) Dostęp dla Klientów

 1. Klient otrzyma login I hasło do logowania, które muszą być utrzymane w tajemnicy.
 2. Fly&I zastrzega sobie prawo wstrzymania dostępu do Panelu Klienta.

(9) Ograniczenie i Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Fly&I nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych na stronie internetowej. Nie gwarantuje również, że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany, czy dostępny, włącznie z brakiem gwarancji dorozumianych przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.
 2. Fly&i nie ponosi odpowiedzialności za straty będące wynikiem działań osób trzecich jak również braku dostarczenia informacji czy dokumentów przez Klienta.
 3. Fly&I zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, jednak nie odpowiada za rezultat podjętych działań.
 4. Poza niektórymi wyjątkami, Fly&I nie przekazuje Klientom dokumentacji z prowadzonego postępowania.
 5. Fly&I nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. straty wynikające ze zdarzeń poza kontrolą Fly&I;
  2. straty wynikające z udostępnienia Fly&I niedokładnych lub nieprawdziwych informacji lub dokumentów;
  3. wszelkie straty materialne;
  4. utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania;
  5. pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

(10) Zadośćuczynienie

 1. Klient wyraża zgodę na zwrot wszelkich strat, wydatków czy zobowiązań poniesionych przez Fly&I wskutek nieprzestrzegania przez Klienta warunków.

(11) Zmiany Warunków

 1. Warunki Korzystania z Serwisu mogą w każdym czasie ulec zmianie.

(12) Rozdzielność

 1. Jeśli choćby jedno z postanowień Warunków Korzystania z Serwisu zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem lub niewykonalne, strony będą związane Warunkami Korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie.

  (13) Całość Umowy  

 1. Warunki Korzystania z Serwisu wraz z Polityką Prywatności stanowią integralną część Umowy zawartej w związku z korzystaniem ze strony internetowej Fly&I i zgłoszeniem Roszczenia.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.

  (14) Dane Osobowe  

 1. Fly&I zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów wyłącznie w celu podejmowania czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania zgodnie z niniejszą Umową. Składając Roszczenie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu. 

  (15) Reklamacje  

 1. Jeśli Klient ma zastrzeżenia, co do świadczonych przez Fly&I usług, może złożyć reklamację pisemnie na adres: biuro@flyandi.pl
 2. Biuro Obsługi Klienta Spółki w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomi Klienta o sposobie jej załatwienia.
Formularz odstąpienia od umowy
UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
UE
1